Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 11/03/2021

Ελεύθερο κείμενο Έτος
Τομέας Κατηγορία
εγγραφές 1 - 30 από 80 > >>
Σελίδα
 • 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες» του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμης Εταιρείας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. )
 • 663/2013 Σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, για το ημερολογιακό έτος 2014
 • 641/2013 Έγκριση του τύπου και του περιεχομένου των συμβάσεων μεταξύ Διαχειριστή ΜΔΝ, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ΔΕΗ Α.Ε., ως παραγωγού από συμβατικές μονάδες και ως προμηθευτή στα ΜΔΝ, για τις μεταξύ τους συναλλαγές για την έγχυση και απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας στα ΜΔΝ, βάσει της διάταξης της παραγράφου 11 του άρθρου 20 του ν.4203/2013 (ΦΕΚ Α’ 235/1.11.2013)
 • 639/2013 Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 103/31.1.2012) και του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς (ΦΕΚ Β’ 53/16.01.2013)»
 • 638/2013 Καθορισμός μοναδιαίων χρεώσεων, συντελεστών προσαύξησης και λοιπών παραμέτρων για τον υπολογισμό των Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης λόγω Μη Νόμιμων Προσφορών και Δηλώσεων για το ημερολογιακό έτος 2014
 • 637/2013 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2014 2. Έγκριση του τμήματος δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου για το Έτος 2014
 • 636/2013 Έγκριση Τροποποίησης Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2013 2. Έγκριση του τμήματος δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου για το Έτος 2013
 • 635/2013 Έγκριση των Πρότυπων Συμβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε αδιάλειπτη βάση, διακοπτόμενη βάση και με τη διαδικασία της εικονικής ανάστροφης ροής και Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ που υποβλήθηκαν από την εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
 • 589/2013 Έγκριση Τροποποίησης Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2013
 • 574/2013 Επί της εγκρίσεως συμβάσεων μεταξύ «ΔΕΣΦΑ Α.Ε.» και «ΔΕΠΑ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 (γ) του άρθρου 63Β του ν.4001/2011, όπως ισχύει
 • 563/2013 Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των ορίων ανοχής και του συντελεστή μεταβολής της χρέωσης κατά τον προσδιορισμό των Αποκλίσεων για το ημερολογιακό έτος 2014
 • 561/2013 Έγκριση Κανονισμών Δημοπρασιών για την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις διασυνδέσεις του Ελληνικού Συστήματος με την Αλβανία, την Π.Γ.Δ.Μ., τη Βουλγαρία και την Τουρκία, για διεξαγωγή διασυνοριακού εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας κατά το έτος 2014
 • 560/2013 Έγκριση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) περιόδου 2014 - 2023
 • 538/2013 Έγκριση Συντελεστή Απωλειών Εγκατάστασης ΥΦΑ για το Έτος 2014
 • 532/2013 Για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου στην εταιρεία με την επωνυμία «GUNVOR INTERNATIONAL B.V.»
 • 531/2013 Έγκριση του Κανονισμού Τιμολόγησης της εταιρείας TAP A.G. για τον αγωγό TAP
 • 530/2013 Έγκριση Κανονισμών Δημοπρασιών για την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στη διασύνδεση του Ελληνικού Συστήματος με την Ιταλία για διεξαγωγή διασυνοριακού εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας κατά το έτος 2014
 • 526/2013 Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου
 • 525/2013 Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2013-2022
 • 515/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής στην εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.» για την εγκατάσταση δύο νέων Η/Ζ, ισχύος 9-11 MW έκαστο, στον ΑΣΠ Λέσβου
 • 514/2013 Για τη συναίνεση σε μεταβολή ελέγχου της εταιρείας «ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΊΑΣ Α.Ε.», κατόχου της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/11639/172Π/21.06.2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, λόγω αλλαγής μετοχικής σύνθεσης του κατόχου της άδειας
 • 489/2013 Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 103/31-01-2012)
 • 488/2013 Έγκριση των προδιαγραφών του πληροφοριακού συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
 • 487/2013 Επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. Ι-173974/5.8.2013 αίτησης αναθεώρησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. κατά της υπ’ αριθμ. 307/2013 Απόφασης της ΡΑΕ με θέμα «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» και δ.τ. «ΔΕΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4001/2011 όπως ισχύει αναφορικά με τα τιμολόγια Μέσης Τάσης των πελατών της»
 • 468/2013 Υπολογισμός του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, προϋπολογιστικά για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2013
 • 465/2013 Έγκριση Παραμέτρων για τον υπολογισμό των Ωρών Αυξημένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου για το Έτος Αξιοπιστίας Οκτώβριος 2013 - Σεπτέμβριος 2014
 • 463/2013 Επί του υποβληθέντος από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχεδίου του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) περιόδου 2014 - 2023
 • 462/2013 Έγκριση Ποσών Εγγυήσεων Συμμετοχής στον ΗΕΠ
 • 461/2013 Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • 461/2013 Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
εγγραφές 1 - 30 από 80 > >>
Σελίδα