Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 11/03/2021

Ελεύθερο κείμενο Έτος
Τομέας Κατηγορία
εγγραφές 1 - 30 από 84 > >>
Σελίδα
 • 628/2016 Έγκριση των σχεδίων Πρότυπων Συμβάσεων
 • 621/2016 Σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, για το ημερολογιακό έτος 2017
 • 620/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής των Δημοπρασιών Πώλησης Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας για το έτος 2017
 • 619/2016 Καθορισμός ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, καταμερισμός της ποσότητας σε επιμέρους προθεσμιακά προϊόντα και πρόγραμμα διεξαγωγής των δημοπρασιών για το έτος 2017
 • 618/2016 Τροποποίηση ΚΣΗΕ, ΚΣΔΕΣΜΗΕ, ΚΣΔΠΠΗΕ
 • 589/2016 Έγκριση Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 8 του ν. 4001/2011
 • 575/2016 Καθορισμός μοναδιαίων χρεώσεων, συντελεστών προσαύξησης και λοιπών παραμέτρων για τον υπολογισμό των Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης λόγω Μη Νόμιμων Προσφορών και Δηλώσεων για το ημερολογιακό έτος 2017
 • 574/2016 Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των ορίων ανοχής και του συντελεστή μεταβολής της χρέωσης κατά τον προσδιορισμό των Αποκλίσεων για το ημερολογιακό έτος 2017
 • 573/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ
 • 570/2016 Επί των οριστικών αποτελεσμάτων της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 12ης Δεκεμβρίου 2016 και επί της ένστασης της εταιρείας «PRIME ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
 • 545/2016 Απόφαση 545-2016
 • 518/2016 Διαδικασία δημοπρασιών για τη δέσμευση και κατανομή δυναμικότητας στο Σημείο Διασύνδεσης Kulata-Σιδηρόκαστρο για το μεταβατικό διάστημα από 1.1.2017 έως και 30.09.2017
 • 517/2017 Ερμηνεία και εφαρμογή ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με τη δυνατότητα παράτασης και ανανέωσης της διάρκειας ισχύος των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, οι οποίες εκδόθηκαν προ της θέσεως σε ισχύ του Νόμου 3468/2006: Κατηγοριοποίηση περιπτώσεων και αποσαφήνιση της διαδικασίας
 • 515/2016 (α) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) (β) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΔΠΠΗΕ)
 • 513/2016 Προσωρινός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας για τις Κατηγορίες Ι και ΙΙ και Προσωρινός Κατάλογος Αποκλεισθέντων για τις Κατηγορίες Ι και ΙΙ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 417/2016 Απόφαση Προκήρυξης Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (ΦΕΚ Β’ 3672/09.11.2016)
 • 456/2016 Έγκριση των Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)
 • 455/2016 Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ)
 • 454/2016 Έγκριση του Ετήσιου Κόστους 2017 για το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ)
 • / Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 592/2014 απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, ως προς τη μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών της ΔΕΠΑ Α.Ε.
 • 417/2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 4414/2016
 • 410/2016 Τροποποίηση της Απόφασης ΡΑΕ 1599/2011 με την οποία εγκρίθηκε οριστικά το Τεύχος «Προδιαγραφές Μετρητών και Μετρήσεις Μεγεθών σε απαίτηση της υπ΄αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.8786/6.5.2010 Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Μηχανισμού Διασφάλισής του»
 • 404/2016 Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2017 του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)
 • 395/2016 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΔΔΗΕ)
 • 393/2016 Έγκριση των Τεχνικών Χαρακτηριστικών και των Όρων Δημοπρασίας των Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας προς δημοπράτηση για το έτος 2016
 • 392/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής των Δημοπρασιών Πώλησης Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας για το έτος 2016
 • 391/2016 Καθορισμός Διοικητικά Οριζόμενων Τιμών
 • 386/2016 Για την ένταξη της κατανεμόμενης μονάδας ΣΗΘΥΑ «ALOUMINIO» της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΑΕ» στον Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 296 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 • 385/2016 Για την ένταξη της μονάδας «ΘΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» της εταιρείας «PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» στον Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 296 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 • 384/2016 Για την ένταξη της μονάδας «ΘΗΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ» της εταιρείας «KORINTHOS POWER Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» στον Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 296 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 • 383/2016 Για την ένταξη της μονάδας «ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» της εταιρείας «ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στον Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 296 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
εγγραφές 1 - 30 από 84 > >>
Σελίδα