Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 11/03/2021

Ελεύθερο κείμενο Έτος
Τομέας Κατηγορία
εγγραφές 1 - 13 από 13
Σελίδα
 • 1151/2019 Τροποποίηση του Προγράμματος «Εγγυημέ- νες Υπηρεσίες προς Καταναλωτές» του Διαχειρι- στή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • 1005/2019 Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ως προς την παράγραφο 8 του άρθρου 83 και έγκριση της Μοναδιαίας Χρέωσης Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ
 • 946/2019 Έγκριση του Σχεδίου Ανάπτυξης του Δικτύου (ΣΑΔ) για την περίοδο 2019-2023
 • 835/2019 Απόφαση ΡΑΕ σχετικά με τις «Κατευθυντήριες Οδηγίες για την πιστοποίηση των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής»
 • 572/2019 Έγκριση Ετήσιου Κόστους - Απαιτούμενου Εσόδου του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ)
 • 566/2019 Έγκριση του Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου
 • 541/2019 Τροποποίηση της 162/2019 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σχετικά με την «Έγκριση Αρχών και Κανόνων Κατανομής των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού, καθώς και των Δαπανών και Εσόδων, για την κατάρτιση Χωριστών Λογαριασμών της Δραστηριότητας Προμήθειας σε ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, των οριζόντια Ολοκληρωμένων Επιχειρήσεων
 • 540/2019 Έγκριση του απαιτούμενου Εσόδου Μεταφοράς και εγκατάστασης ΥΦΑ και Τακτική Αναθεώρηση του Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει
 • 539/2019 Έγκριση της 4ης Αναθεώρησης Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου
 • 313/2019 Κανονισμός Λειτουργίας Εργαλείου Σύγκρισης Τιμών στον τομέα της Λιανικής Αγοράς Ενέργειας
 • 236/2019 Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2017-2026
 • 162/2019 Έγκριση Αρχών και Κανόνων Κατανομής των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού, καθώς και των Δαπανών και Εσόδων, για την κατάρτιση Χωριστών Λογαριασμών της Δραστηριότητας Προμήθειας σε ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, των οριζόντια Ολοκληρωμένων Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4001/2011
 • 100/2019 Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2019 του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)
εγγραφές 1 - 13 από 13
Σελίδα