Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 11/03/2021

2003/1228 EC

Σχετικά µε τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας.

On conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity.
Σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι ο καθορισµός δίκαιων κανόνων για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και, κατά συνέπεια, η ενίσχυση του ανταγωνισµού εντός της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των εθνικών και περιφερειακών αγορών. Προς τούτο, απαιτείται η θέσπιση µηχανισµού αντισταθµίσεων για τις διασυνοριακές ροές ηλεκτρικής ενέργειας και εναρµονισµένων αρχών για τα διασυνοριακά τέλη µεταφοράς καθώς και ο καταµερισµός του διαθέσιµου δυναµικού των διασυνδέσεων µεταξύ των εθνικών δικτύων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Αρχεία