Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 11/03/2021

2003/30 EC

Σχετικά µε την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιµων καυσίµων για τις µεταφορές.

On the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport.
Η παρούσα οδηγία επιδιώκει να προάγει τη χρήση βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιµων καυσίµων προς αντικατάσταση του πετρελαίου ντίζελ ήτης βενζίνης στις µεταφορές σε κάθε κράτος µέλος, προκειµένου να συµβάλει στην επίτευξη στόχων όπως η τήρηση των δεσµεύσεων σχετικά µε τις κλιµατικές µεταβολές, η φιλικήπρος το περιβάλλον ασφάλεια του εφοδιασµού και η προώθηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Αρχεία