Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 11/03/2021

2003/54 EC

Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 96/92/ΕΚ. Concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 96/92/EC.
Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινούς κανόνες που αφορούν την παραγωγή, τη µεταφορά, τη διανοµή και την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Ορίζει τους κανόνες σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία του τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας, την πρόσβαση στην αγορά, τα κριτήρια και τις διαδικασίες που ισχύουν για τις προσκλήσεις προς υποβολή προσφορών και τη χορήγηση αδειών καθώς και για την εκµετάλλευση των δικτύων.
Αρχεία