Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 11/03/2021

2004/8 EC

Για την προώθηση της συµπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιµη θερµότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ.

On the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market and amending Directive 92/42/EEC.
Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και στη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασµού µέσω της δηµιουργίας ενός πλαισίου µε το οποίο θα προωθηθεί και θα αναπτυχθεί η υψηλής απόδοσης συµπαραγωγή θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα βασίζεται στη ζήτηση για χρήσιµη θερµότητα και στην εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας στην εσωτερική αγορά ενέργειας, λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες, ιδίως όσον αφορά τις κλιµατικές και οικονοµικές συνθήκες.
Αρχεία