Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 11/03/2021

Συγκεντρωτική Λίστα Εθνικής Νομοθεσίας

Κατηγορία ΦΕΚ
Τύπος Νομοθεσίας Κωδικός Εγγράφου
Ελεύθερο κείμενο
Σελίδα από 8 > >>
 • Y.A. Δ5−ΗΛ/Β/Φ.1.17/10745/οικ.28556 ΦΕΚ Β' 2095/31.12.2010 [Υ.Α]
  Καθορισμός αριθμητικών τιμών των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40,...
 • Δ1/Α/1110/9860/18.05.2010 (ΦΕΚ B 747/31.05.2010) [Υ.Α]
  Τροποποίηση της απόφασης ΥΠΑΝ/4955/27.03.06 περί ορισμού του τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου και...
 • Ν.3851 (ΦΕΚ Α 85/4-6-2010) [Νόμος]
  «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και...
 • Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749 ΦΕΚ Β’ 889/22-3-2012 [Υ.Α]
  Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5−ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641 (ΦΕΚ Β΄ 1420/15.7.2009)...
 • Ν.3734/2009) (ΦΕΚ Α 8/28.1.2009) [Νόμος]
  «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το...
 • Ν.3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) [Νόμος]
  «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» ...
 • Ν.3653/2008 (ΦΕΚ Α 49/21.3.2008) [Νόμος]
  «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις»
 • Y.A. Δ1/11144/24.6.2004 (ΦΕΚ Β 995/5.7.2004) [Υ.Α]
  «Γνωστοποίηση τιμών καυσίμων»
 • ΥΑ Δ2/Α/Φ.8/24890/2005 (ΦΕΚ B 1948/2005) [Υ.Α]
  «Παράταση ισχύος αδειών εμπορίας πετρελαιοειδών»
 • Ν.3190/2003 (ΦΕΚ Α 249/30.10.2003) [Νόμος]
  ««Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις» ...
 • Ν.3054/2002 (ΦΕΚ Α 230/2.10.2002) [Νόμος]
  «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις»
 • Ν.3423/2005 (ΦΕΚ Α 304/13.12.2005) [Νόμος]
  «Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων»
 • Ν.3335/2005 (ΦΕΚ Α 95/20.4.2005) [Νόμος]
 • Ν.3587/2007 (ΦΕΚ Α 152/10.7.2007) [Νόμος]
  «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει – Ενσωμάτωση της οδηγίας...
 • Ν.3769/2009 (ΦΕΚ Α 105/1.7.2009) [Νόμος]
  «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες...
 • Ν.3784/2009) (ΦΕΚ Α 137/7.8.2009) [Νόμος]
  «Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις»
 • Υ.Α. Δ2/16570/07.09.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1306/16.9.2005) [Κανονισμός ]
  «Κανονισμός Αδειών»
 • Υ.Α. Δ1/Τμήμα Β’/12565/12.6.2007 (ΦΕΚ Β 1015/21.6.2007) [Κανονισμός ]
  «Κανονισμός Τήρησης Πετρελαϊκών Αποθεμάτων»
 • ΥΑ ΥΠΕΚΑ [Υ.Α]
  Καθορισμός Μοναδιαίου Τιμήματος Πληρωμής Ισχύος κατά τις διατάξεις του άρθρου 333 και καθορισμός της...
 • Y.A. A.Y./Φ1/οικ.19598 ΦΕΚ Β 1630/11.10.2010 [Υ.Α]
  Απόφαση για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων...
Σελίδα από 8 > >>