Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 11/03/2021

Αποφάσεις

Ελεύθερο κείμενο Έτος
Τομέας Κατηγορία
εγγραφές 1 - 30 από 586 > >>
Σελίδα
 • 54/2021 Τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης: θέσπιση μέτρων που αποβλέπουν στην εύρυθμη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης και στην προώθηση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού σε αυτή
 • 1654/2020 Σχετικά με τον καθορισμό της Χρέωσης Βάσης του άρθρου 143 παρ. 3β του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, για το ημερολογιακό έτος 2021
 • 1515/2020 Έγκριση Ετήσιου Κόστους - Απαιτούμενου Εσόδου του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) και προϋπολογισμού του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για το έτος 2020
 • 1443/2020 Θέσπιση Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης
 • 1442/2020 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΔΔΗΕ)
 • 1436/2020 Έγκριση Εγχειριδίου Δημοπρασιών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου
 • 1435/2020 Τροποποίηση Πρότυπων Συμβάσεων Πλαίσιο για τη Μεταφορά Φυσικού Αερίου και τη Χρήση Εγκατάστασης ΥΦΑ
 • 1434/2020 Έγκριση Τροποποίησης Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011 – Πέμπτη Αναθεώρηση
 • 1433/2020 Τροποποίηση Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου – Έκτη Αναθεώρηση
 • 1432/2020 Κανονισμός μηχανισμού κινήτρου για τον περιορισμό των απωλειών στο ΕΔΔΗΕ – Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου για τον υπολογισμό των συντελεστών απωλειών Δικτύου
 • 1431/2020 Μεθοδολογία υπολογισμού Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • 1429/2020 Καθορισμός του Απαιτούμενου Εσόδου και Έγκριση Τιμολογίου για τη Βασική Δραστηριότητα Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Θεσσαλονίκης και του Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας, για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2019-2022
 • 1417/2020 Τροποποίηση του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης, σύμφωνα την παρ. 2 του άρθρου 118Α του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011)
 • 1362/2020 Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των παραμέτρων των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης για σημαντικές συστηματικές αποκλίσεις της παραγωγής των Χαρτοφυλακίων Μονάδων ΑΠΕ
 • 1361/2020 Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των παραμέτρων της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης για σημαντικές συστηματικές αποκλίσεις της ζήτησης
 • 1360/2020 Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των παραμέτρων της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης περί σημαντικής απόκλισης από τις Εντολές Κατανομής
 • 1359/2020 Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των παραμέτρων της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης για σημαντική απόκλιση στα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά
 • 1358/2020 Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των παραμέτρων των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης περί μη υποβολής Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης και Προσφορών Ισχύος Εξισορρόπησης
 • 1248/2019 Επί της αιτήσεως αναθεώρησης της εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ ΑΕ» κατά της υπ’ αριθ. 572/2019 Απόφασης της ΡΑΕ
 • 1067/2020 Αποδοχή της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-283853/2020 αίτησης του κ. Ανδρέα Κατσαρού
 • 1066/2020 Αποδοχή της υπ’αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-284546/01.07.2020 αίτησης της κας Χαρούλας Γαϊτανάκη
 • 1038/2020 Έγκριση του Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου
 • 796/2020 Έγκριση της Επενδυτικής Πολιτικής της EnExClear A.E., σύμφωνα με τις ενότητες 2.6 παρ. 1 και 2.31 παρ. 1 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς
 • 779/2020 Έγκριση Εγχειριδίου Λειτουργίας Δικτύου του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ
 • 778/2020 Έγκριση συντελεστών απωλειών δικτύου.
 • 726/2020 Τροποποίηση της 1151Α/2019 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας
 • 586/2020 Έγκριση του προϋπολογισμού της εταιρείας «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.» για το έτος 2020
 • 30/2020 Έγκριση Εγχειριδίου Μετρητών και Μετρήσεων του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ
 • 3/2020 Έγκριση των Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ).
 • 2/2020 Καθορισμός χρεώσεων χρήσης του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΔΔΗΕ).
εγγραφές 1 - 30 από 586 > >>
Σελίδα