Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 11/03/2021

Εθνικό Δίκαιο

Κατηγορία ΦΕΚ
Τύπος Νομοθεσίας Κωδικός Εγγράφου
Ελεύθερο κείμενο
Σελίδα από 1
 • Ν.3054/2002 (ΦΕΚ Α 230/2.10.2002) [Νόμος]
  «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις»
 • Ν.3190/2003 (ΦΕΚ Α 249/30.10.2003) [Νόμος]
  ««Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις» ...
 • Ν.3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) [Νόμος]
  «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» ...
 • Ν.3423/2005 (ΦΕΚ Α 304/13.12.2005) [Νόμος]
  «Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων»
 • Ν.3335/2005 (ΦΕΚ Α 95/20.4.2005) [Νόμος]
 • Ν.3587/2007 (ΦΕΚ Α 152/10.7.2007) [Νόμος]
  «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει – Ενσωμάτωση της οδηγίας...
 • Υ.Α. Δ1/Τμήμα Β’/12565/12.6.2007 (ΦΕΚ Β 1015/21.6.2007) [Κανονισμός ]
  «Κανονισμός Τήρησης Πετρελαϊκών Αποθεμάτων»
 • Ν.3769/2009 (ΦΕΚ Α 105/1.7.2009) [Νόμος]
  «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες...
 • Ν.3734/2009) (ΦΕΚ Α 8/28.1.2009) [Νόμος]
  «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το...
 • Ν.3784/2009) (ΦΕΚ Α 137/7.8.2009) [Νόμος]
  «Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις»
 • Y.A. Δ1/11144/24.6.2004 (ΦΕΚ Β 995/5.7.2004) [Υ.Α]
  «Γνωστοποίηση τιμών καυσίμων»
 • Υ.Α. Δ2/16570/07.09.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1306/16.9.2005) [Κανονισμός ]
  «Κανονισμός Αδειών»
 • ΥΑ Δ2/Α/Φ.8/24890/2005 (ΦΕΚ B 1948/2005) [Υ.Α]
  «Παράταση ισχύος αδειών εμπορίας πετρελαιοειδών»
 • Ν.3653/2008 (ΦΕΚ Α 49/21.3.2008) [Νόμος]
  «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις»
Σελίδα από 1