Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 11/03/2021

Εθνικό Δίκαιο

Κατηγορία ΦΕΚ
Τύπος Νομοθεσίας Κωδικός Εγγράφου
Ελεύθερο κείμενο
Σελίδα από 2 > >>
 • Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/2300/οικ.16932 ΦΕΚ Β' 2317/10.08.2012 [Υ.Α]
  Αναστολή διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, λόγω κάλυψης...
 • Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749 ΦΕΚ Β’ 889/22-3-2012 [Υ.Α]
  Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5−ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641 (ΦΕΚ Β΄ 1420/15.7.2009)...
 • ΥΑ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641 ΦΕΚ Β' 1420/15.7.2009 [Υ.Α]
  Καθορισμός λεπτομερειών της μεθόδου υπολογισμού της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή και...
 • ΥΑΠΕ/Φ1/14810 (ΦΕΚ 2373 Β'/25.10.2011) [Κανονισμός ]
  Kανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής...
 • N.4001/2011 (ΦΕΚ 179 Α/22.08.2011) [Νόμος]
  Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς...
 • Y.A. A.Y./Φ1/οικ.19598 ΦΕΚ Β 1630/11.10.2010 [Υ.Α]
  Απόφαση για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων...
 • Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ.4123 ΦΕΚ Β 719/21.03.2014 [Υ.Α]
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.290/ 08.01.2013 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Με− θοδολογία...
 • Ν.3851 (ΦΕΚ Α 85/4-6-2010) [Νόμος]
  «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και...
 • Υ.Α. Φ16/5813/17.5.89 ΥΒΕΤ ΦΕΚ Β 383/24.5.89 [Υ.Α]
  «Άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που δεν...
 • Υ.Α. ΣΕ 2708/17-12-87 ΥΒΕΤ ΦΕΚ Β' 761(17.12.1987) [Υ.Α]
  «Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθμών...
 • Υ.Α. Δ9-8/Φ261/31928/21-12-93 ΦΕΚ Β' 958/31.12.1993 [Υ.Α]
  «Καθορισμός μισθώματος γεωθερμικής ενέργειας χαμηλής ενθαλπίας για άμεση χρήση βάσει του καταναλισκόμενου...
 • Υ.Α. Δ6/Φ1/ΟΙΚ12230/3.8.99 ΥΠΑΝ ΦΕΚ Β' 1560/04-08-99 [Υ.Α]
  «Τροποποίηση διαδικασίας έκδοσης αδειών εγκατάστασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ΑΠΕ μη εγγυημένης...
 • Υ.Α. Δ6/Φ1/ΟΙΚ.8295/19.4.1995 ΥΒΕΤ ΦΕΚ Β 385/10.5.1995 [Υ.Α]
  «Α. Διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας...
 • Υ.Α. Δ6/Φ1/ΟΙΚ.13129/2.8.96 ΥΠ.ΑΝ ΦΕΚ Β 766/28.8.1996 [Υ.Α]
  «Προσδιορισμός παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής σχετικών κυρώσεων σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής» ...
 • Υ.Α. Δ6/Φ1/51298/2.8.1996 ΦΕΚ Β' 766 (28-8-96) [Υ.Α]
  «Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων καθώς και διόρθωση παροραμάτων της απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας,...
 • Υ.Α. 8860/11.5.1998 ΦΕΚ Β' 502(26/05/1998) [Υ.Α]
  «Τροποποίηση διατάξεων της απόφασης του Υπουργού ΒΕΤ 8295/19.4.1995».
 • Υ.Α. 12160/30.7.1999 ΥΠΑΝ ΦΕΚ Β 1552/3.8.99 [Υ.Α]
  «Διαδικασία επιλογής υποψηφίων ηλεκτροπαραγωγών για έκδοση αδειών εγκατάστασης μικρών υδροηλεκτρικών έργων με...
 • Π.Δ. 27/1996 ΦΕΚ 19/Α/1-2-1996 [Π.Δ.]
  «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού,Βιομηχανίας ,Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο...
 • Π.Δ. 256/1989 ΦΕΚ Α 121/11.5.89 [Π.Δ.]
  Άδεια χρήσης νερού
 • Π.Δ. 126/1986 ΦΕΚ Α' 44/17-04-86 [Π.Δ.]
  «Διαδικασία παραχώρησης της εκμετάλλευσης, συντήρησης και βελτίωσης των δασών που ανήκουν στο Δημόσιο και στα...
Σελίδα από 2 > >>