Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 11/03/2021

Συγκεντρωτική Λίστα Κοινοτικής Νομοθεσίας

Κατηγορία ΦΕΚ
Τύπος Νομοθεσίας Κωδικός Εγγράφου
Ελεύθερο κείμενο
Σελίδα από 1
 • 2009/73 EC [Οδηγία]
  Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας...
 • 2010/994 EC [Κανονισμός ]
  Σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ του...
 • 2009/715 EC [Κανονισμός ]
  Σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)...
 • 2009/713 EC [Κανονισμός ]
  Για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας. Establishing an Agency for the...
 • 2009/714 EC [Κανονισμός ]
  Σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας και την...
 • 2009/72 EC [Οδηγία]
  Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας και για την κατάργηση της οδηγίας...
 • 2004/8 EC [Οδηγία]
  Για την προώθηση της συµπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιµη θερµότητα στην εσωτερική αγορά...
 • 2003/1228 EC [Κανονισμός ]
  Σχετικά µε τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας. On...
 • 2003/92 EC [Οδηγία]
  Για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/EΟΚ όσον αφορά τους κανόνες σχετικά µε τον τόπο παράδοσης αερίου και...
 • 2003/55 EC [Οδηγία]
  Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγοράφυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας...
 • 2003/54 EC [Οδηγία]
  Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας...
 • 2003/30 EC [Οδηγία]
  Σχετικά µε την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιµων καυσίµων για τις µεταφορές. On the...
 • 2001/77 EC [Οδηγία]
  Οn the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market. ...
 • 1996/92 EC [Οδηγία]
  Concerning common rules for the internal market in electricity.
Σελίδα από 1